مراد از اسم اعظم چیست؟

  • پنجشنبه - 3 بهمن 1398
  • مراد از اسم اعظم چیست؟   اسم اعظم، لفظ یا نوشته نیست. این اسماء لفظی و کتبی جلوه‌‌ و نشانه‌ای از اسمای حقیقی‌اند و در میان اسماء عینی که حقیقت بیرونی دارند آن اسمی که از همه برتر هست اسم اعظم است.   اسم اعظم : در میان اسماء ذات، ...

    گالــــری