دار، دار حرمان نیست!

  • یکشنبه - 20 بهمن 1398
  • همین که انسان دهانش را باز گذارد و سعی و تلاش خود را در رسیدن ، داشته باشد، قطعا به نتیجه خواهد رسید. اگر انسان به نتیجه نمیرسد: یا استعداد نیست، یا مانعی وجود دارد، یا سعی و تلاش صورت نمیگیرد.   و این رسیدن، متوقف بر دو علم است: یکی اینکه ...

    در علوم حقیقی، ثابت شده است که…

  • یکشنبه - 20 بهمن 1398
  • خواجه نصیر در کتاب اوصاف الاشراف میفرماید: «در علوم عرفانی(1) آمده که هر که مستعد فیض الهی باشد، با وجود استعداد و عدم موانع(2) از حصول آن فیض محروم نتواند بود»   (1) در علوم عرفانی(اشاره به فضای عرفان دارد؛ حالا چه علم عرفان عملی، چه عرفان نظری) ...

    گالــــری