شیوه های تربیتی عرفا ؟

  • دوشنبه - 7 بهمن 1398
  • گفته مي شود عرفا دو نوع شيوه تربيت دارند برخي از اساتيد با پذيرش شاگرد به او به قدر ظرفيتش برنامه هاي عملي مي دهند ولي برخي از اساتيد ديگر، شاگردان را به علم آموزي توصيه مي كنند به اين معني كه شاگرد در عين ...

    گالــــری