آیا به نظر امام، از فلسفه و عرفان، معرفت حاصل نمی‌ شود؟ (پاسخ به برداشتی از استاد حکیمی)

  • سه شنبه - 1 بهمن 1398
  • پاسخ به شبهات پاسخ به برداشتی از استاد حکیمی   آیا به نظر امام، از فلسفه و عرفان، معرفت حاصل نمی‌ شود؟ حضرت امام خمینی (ره) فرمایشی را درباره معارف قرآن فرموده‌ اند که آقای حکیمی از آنها مثل دیگر موارد استفاده ابزاری کرده است. ایشان در صفحه 91 ...

    نقد سخن استاد حکیمی درباره علامه طباطبایی (ره)

  • شنبه - 28 دی 1398
  • نقد سخن استاد حکیمی درباره علامه طباطبایی (ره)   نظر علاّمه درباره جمع بین قرآن و عرفان و برهان استاد محمد رضا حکیمی در پاورقی صفحه 226 کتاب معاد جسمانی می‌نویسد: «گویا ایشان.... نیز مطلب صریح و قاطع علاّمه را در تفسیر المیزان ندیده است که جمع بین ...

    گالــــری