شرح کتاب اوصاف الاشراف . تحقق توبه عام دوشرط دارد

  • جمعه - 6 دی 1398
  • توبه‌عام، موقوف و معلّق بر دوشرط است: 1)انسان افعالی که او را به مقصد نزدیک میکند بداند.  و افعالی که انسان را از مقصد دور میکندرا نیز بفهمد.  بایداین علم و معرفت برای انسان حاصل شود.  به بیان دیگر, انسان باید بداند آنی که او را ...

    گالــــری