شرح کتاب اوصاف الاشراف . فصل دوم؛ زهد

  • چهارشنبه - 11 دی 1398
  • باب دوم - فصل دوم از کتاب شریف اوصاف الاشراف در زهد است. کلام در اموری است که در عرفان عملی به منظور رفع موانع سیر  است. در فصل نخست این کتاب شریف, مباحثی که به منزله تهیه زاد و راحله بود, مطرح شد و در این ...

    گالــــری