نفس در بدن اثر می‌گذارد و بدن در نفس اثر می‌گذارد

  • یکشنبه - 18 اسفند 1398
  •     خواجه نصیر در کتاب شریف اوصاف الاشراف در ادامه فصل تفکر چنین  میفرماید: «معرفت نفوس و کیفیت ارتباط آن بر ابدان(1) و افعال و انفعالات هر دو از یکدیگر (2)و اسباب نقصان و کمال در هر یک (3) وو مقتضی سعادت و شقاوت عاجل و آجل ...

    گالــــری