تفکر در ارتباط نفس و بدن…

  • یکشنبه - 18 اسفند 1398
  •               اسب یک شخص می‌میرد، خطاب به این اسب می‌کند و می‌گوید، چه شد؟ تو که تا به حال راه میرفتی... تو که تاکنون در اختیار بودی... چه چیزی کم شد؟ پایت که هست! دستت که هست!.. چشم و گوشت هم که هست!  کله و دم تو... اعضا و ...

    گالــــری