خواجه نصیر که بود؟!

  • پنجشنبه - 1 اسفند 1398
  •       انسان تعجب می‌کند که این خواجه نصیر که بوده! در الهیات اینجور!... در فلسفه آنطور!.. در کلام آنطور!.. ببینید در ریاضیات او چه کرده است!.. در سیاست؛ در مهار این توحش مغول او چه کرد!.. انسان واقعا به حیرت میفتد!... ایشان که بود!؟ چقدر استعداد فوق‌العاده داشت!.. چقدر عاشق علم ...

    گالــــری