گستره حقوق

  • جمعه - 11 بهمن 1398
  •     رکن سوم ریاضت عام، ادا کردن حقوق دیگران در مقام تعامل با آنهاست و توفیر الحقوق فی المعامله نکته ای که در این جا باید مورد توجه قرار گیرد، این است که بدانیم، چگونه توفیر حقوق، رکن ریاضت است؟   _به جای آوردن حقوق دیگران چه ارتباطی با ...

    گالــــری