شرح کتاب اوصاف الاشراف (حالات)

  • دوشنبه - 25 آذر 1398
  • حالات  "در اثنای سلوک "  پیش می آید... که خواجه حالاتی که بر سالک عارض میشود را نیز شش امر میداند: «ارادت , شوق , محبت , معرفت , یقین , سکون» و حالاتی  "بعد از وصول"   پیش می آید(حالات نهایی)؛ که اینجا هم شش ...

    گالــــری