یک خاطره…

  • چهارشنبه - 9 بهمن 1398
  •   _روزی علامه حسن زاده در منزلشان برای بنده نقل کردند که ما با حضرت استاد آقا محمد حسن الهی، برادر مرحوم علامه طباطبایی قضایایی داشتیم برای مثال گاهی از حالات درونی من خبر می داد و ارتباطش با عالم ارواح بسیار قوی بود و هر ...

    گالــــری