شرح کتاب اوصاف الاشراف . اساس اصلاح، پرهیز…

  • چهارشنبه - 16 بهمن 1398
  •         خدا رحمت کند آیت الله بهاالدینی ره، ایشان می فرمود: این همه حیوان که در روی کره زمین است، اهلی ها یشان را شما استثنا کنید،( ۹۹ درصد حیوانات اهلی نیستند؛ با ما زندگی نمی کنند؛ با خودشان زندگی می کنند؛ ۹۹ درصد حیوانات وحشی اند) ...

    گالــــری