سخنان استاد حسن رمضانی درباره آیت الله انصاری شیرازی

  • شنبه - 28 دی 1398
  • سخنان استاد حسن رمضانی درباره آیت الله انصاری شیرازی   شخصیت هایی مانند آیت الله انصاری شیرازی صاحبان قله های علم و معرفت هستند. در بعد علوم عرفانی و فلسفی ایشان قله و شخصیت عظیمی هستند که شخصیتی مثل آیت الله سید مصطفی خمینی از علم و معرفت ...

    گالــــری