راه رسیدن به استاد عرفان چیست؟

  • دوشنبه - 7 بهمن 1398
  • راه رسیدن به استاد عرفان چیست؟   انسان براي وصول به مقصود ياد شده، لازم است دو امر را مورد توجّه خویش قرار دهد: اوّلاً: باید بر خلاف آنچه می‌ داند عمل نکند و به این گونه عملاً ثابت کند که با ملکوت رو راست و صادق است. به ...

    گالــــری