مقاله وجود یا عدم بودن مظهر عرفانی

  • سه شنبه - 1 بهمن 1398
  • مقاله وجود یا عدم بودن مظهر عرفانی آیا مظهر و نمود عرفانی، وجود است یا عدم؟ از منظر متکلمان و فلاسفه اسلامي، خداوند متعال همه ما سوي‌الله را خلق و ايجاد کرده است و مخلوقات، حقيقتاً موجودند و انکار کثرات و موجوديت مخلوقات، انکار بديهيات است. از سوي ...

    گالــــری