انتقاد به روش عرفانی مرحوم آخوند ملا حسینقلی همدانی

  • یکشنبه - 30 شهریور 1399
  •                       نقل کرده اند: «جماعتی، دسته جمعی توطئه نموده بودند و درباره روش عرفانی و الهی و توحیدی مرحوم آخوند ملا حسینقلی همدانی انتقاد کرده؛ و یک عریضه ای به مرحوم آیت الله شیبانی نوشته بودند_دراوقاتی که مرحوم شیبانی ریاست مسلمین را داشته و به عنوان ...

    گالــــری