خاطره ای عجیب و ناراحت کننده از رفتارهای مخالفان عرفان!

  • شنبه - 28 دی 1398
  •   استاد آیت الله حسن رمضانی نقل می کردند که یکی از آقایان تفکیکی مشربِ مشهد (که مخالف عرفان بود) برای من نقل کرد و گفت: من زمانی رانندۀ علاّمه طباطبایی (ره) بودم و ایشان را از مشهد به زُشک می‌ بردم. زُشک یکی از ییلاقات اطراف ...

    گالــــری