آیا خانقاه، خرقه، سماع و مانند آن بدعت است یا نه؟!

  • چهارشنبه - 2 بهمن 1398
  •   مقاله ای از آیت الله استاد حسن رمضانی     برای دریافت مقاله کلیک کنید: آیا خانقاه و خرقه و سماع... بدعت است؟

    گالــــری