چرا فلسفه و عرفان بخوانیم؟

  • پنجشنبه - 3 بهمن 1398
  • سؤال چرا فلسفه و عرفان بخوانیم؟   پاسخ حضرت استاد رمضانی:   یکی از حکمت های خواندن فلسفه و عرفان این است که این علوم، نوعی ریاضت است که هاضمه فکری و معرفتی انسان را تقویت می‌ کند تا بتواند آنچه را که قرآن کریم یا روایات اهل بیت علیهم ...

    گالــــری