مراحل سامان بخشیدن یک حرکت، ‌از نگاه شیخ الرئیس

  • دوشنبه - 14 مهر 1399
  •             جناب شیخ الرئیس در مقامات العارفین، منزل نخست که برای عارفان تعریف می‌کند، ارادت است؛ بر همین اساس به سالک مرید می‌گویند و شیخ و استاد سير و سلوک را مراد می‌نامند. حالتی که در شخص به وجودمی آید که محرک او هست بلکه همراه ...

    گالــــری