آغاز حضور قلب و مراحل ابتدایی آن

  • شنبه - 12 بهمن 1398
  •   در روایات، نسبت به حضور قلب در نماز، توجه ویژه ای شده است، نگه داشتن حضور قلب در نماز، جوهره ای است که ارزش نماز به آن وابسته است و هر نمازی که بهره اش از این جوهره بیشتر باشد، جنبه ریاضت بودن آن بیشتر ...

    گالــــری