شرح کتاب اوصاف الاشراف . آزمایش

  • پنجشنبه - 12 دی 1398
  • 4کلمه وجود دارد که در فارسی همه را آزمایش ترجمه میکنیم؛ حال آنکه با تفاوت دارند؛ تفاوت معنوی دارند؛ _فتنه _امتحان _ابتلا _اختبار 1)اگر آزمایش با امور شیرین و خوشایند باشد، به آن فتنه میگویند؛ قرآن میفرماید: «إِنَّما أَمْوالُكُمْ وَ أَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ» «شما را با پول با مال و ثروت ...

    گالــــری