شرح کتاب اوصاف الاشراف . گناه جوانحی و گناه جوارحی

  • جمعه - 6 دی 1398
  • خواجه نصیر میفرماید: "معنی توبه رجوع از گناه باشد". لذا میفرماید: "اول باید بدانست که گناه چه باشد و بِباید دانند که افعال بندگان بر ۵ قسم باشد: اول٬ فعلی که بباید کرد و نشاید که نکند. (یعنی واجب؛ باید انجام بشودو ترکش جایز نیست.) دوّیم٬ فعلی که ...

    گالــــری