آیا مذهب در پذیرش حرف یک دانشمند ملاک است؟

  • یکشنبه - ۱۷ شهریور ۱۳۹۸
  • مذهب در پذیرش حرف یک دانشمند، ملاک نیست/ نباید تعصب داشت* آیا درباره این بزرگان، دانشمندان از عرفا، فلاسفه، و دیگر بزرگان علوم، لزوما باید بفهمیم چه مذهبی داشتند تا حرفشان را بپذیریم؟ به بیان دیگر آیا ملاک پذیرش حرف منطقی و صحیح، مذهب است؟ ـ ...

    گالــــری