شرح کتاب اوصاف الاشراف . انسان محدود و ناقص است

 • یکشنبه - 24 آذر 1398
 • هرکس در خود فرو برود و اندیشه کند و صادقانه, بدون مانع, در خود تفکرکند, میفهمد که به خودی خود ناقص است. انسان آرزوی انجام کارهایی را دارد؛آرزوی رسیدن به بسیاری از کمالات را دارد و چه بسا کوشش میکند بدست آورد و نمیتواند. همچنین انسان میخواهد ...

  شرح کتاب اوصاف الاشراف . مبانی عرفان باید عقل و دین باشد

 • یکشنبه - 24 آذر 1398
 • عرفان باید مبتنی بر مبانی عقل و دین باشد. عرفانی که مبنی بر قواعد عقلی نباشد, عرفان نیست. این نکته را خواجه نصیر نیز در اوایل کتابش ذکر میکند. "مبنی" یعنی پی , ریشه؛ پس بدین صورت اساس و پایه عرفان و سیرو سلوک را ...

  شرح کتاب اوصاف الاشراف . در معنای صوفیه

 • یکشنبه - 24 آذر 1398
 • صوفیه؛ یعنی اهل تزکیه, تذهیب, صاف شدن, و پاک شدن؛ نه به معنای خانقاهی یا صنفی آن. در این مورد ابوبکر کتانی میگوید: «التصوف صفا و المشاهده» "تصوف این است که صاف شوی و بعد هم ببینی( مشاهده کنی)". ابوعلی رودباری نیز میگوید: صوفی آن است که ...

  شرح کتاب اوصاف الاشراف . در معنای نام کتاب

 • یکشنبه - 24 آذر 1398
 • در معنی "اوصاف الاشراف" باید گفت: ویژگی, حالات, خصوصیات انسانهای باشرف است. منظور از "اشراف" انسانهای شریف است. شریف, ناظر به عمل اثباتی است, برابر عزت که عمل صلبی است. "بایدها", تعبیر به "شرف" و "نباید ها" تعبیر به "عز" میشود. "عز" یعنی ...

  شرح کتاب اوصاف الاشراف . تشبیه و تنزیه صرف مردود است

 • شنبه - 23 آذر 1398
 • خواجه نصیر دراوایل کتاب اوصاف الاشراف, تشبیه و تنزیه صرف را محکوم و مردود دانسته است. محی الدین عربی نیز میگوید: کسی که خدا را تنزیه صرف میکند, او یا بی ادب است یا جاهل؛ به این صورت که خداوند را با این تنزیه(تسبیح) ...

  شرح کتاب اوصاف الاشراف . مقایسه اخلاق و عرفان

 • جمعه - 22 آذر 1398
 • تفاوت اخلاق و عرفان ازنظر هدف وغایت: در "اخلاق" هدف, رسیدن به اعتدال؛ نجات از افراط و تفریط و غضب و شهوت است. در "عرفان عملی" غایت, لقاء الله است...فناء الله است... تعلقاتی که پای او را بسته بردارد؛ خدارا بیابد؛ حجابها را بردارد, موانع ...

  شرح کتاب اوصاف الاشراف . بعد فعل و بعد انفعال

 • پنجشنبه - 21 آذر 1398
 • انسان دارای دوبعد است: بعد انفعال(تاثیر پذیری): انسان از حقایقی که در عالم هست اثر میپذیرد.آشنایی با بودها و نبودها در این بعد حاصل میشود.با بعد اندیشه آشنا میشود؛ میفهمد چه هست چه نیست؛ میفهمد مبدایی در کار هست؛ فرشتگان و مجرداتی مشغول کارند, و همچنین ...

  گالــــری