دو اثر جدید در حوزه مباحث قرآنی نوشته حضرت آیت الله حسن رمضانی :

۱، برهان و جدل دو صنعت از صنعت‌های منطقی است که برهان ارزش ذاتی دارد و انسان حتی اگر با دیگران در تعامل نباشد بدان نیاز دارد تا عقاید و اخلاق و رفتارش را بر اساس آن بسازد و جدل ارزش غیری دارد و انسان را در مقام تعامل با دیگران برای دفاع از خود و ارزشهای پذیرفته شده است مجهز می‌کند و خصم را خلع سلاح می نماید.
۲ توحید، اصل علوم، سر معارف، مایه دین ،بنای مسلمانی و فارغ دوست از دشمن است هر طاعتی بدون توحید بی ارزش و سرانجام آن تاریکی است قران ناب ترین توحید را همراه با تمام مولفه ها لوازم و آثارش در دسترس جامعه بشریت نهاده و آنان را به این شاهراه هدایت می کند.