بیانات بسیار دلنشین  حضرت استاد و نقل خاطره ای شنیدنی