کلیپ کوتاه (صبر و شکر )

 • پنجشنبه - 29 آبان 1399
 • [video width="640" height="640" mp4="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/11/InShot_۲۰۲۰۰۶۰۶_۱۹۰۰۴۴۸۷۶.mp4"][/video]

  کلیپ کوتاه(جایگاه تفکر, عبادت چیست)

 • پنجشنبه - 29 آبان 1399
 • [video width="640" height="640" mp4="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/11/InShot_۲۰۲۰۰۶۱۵_۱۵۳۱۳۸۲۱۲.mp4"][/video]

  کلیپ کوتاه (معنای «لعلکم تشکرون»…)

 • پنجشنبه - 29 آبان 1399
 • [video width="640" height="358" mp4="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/11/video_2020-11-19_12-38-44.mp4"][/video]

  کلیپ کوتاه (خوف مبتنی بر عِلم…)

 • پنجشنبه - 29 آبان 1399
 •       بیانات بسیار دلنشین  حضرت استاد و نقل خاطره ای شنیدنی     [video width="640" height="360" mp4="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/11/video_2020-11-19_12-38-47.mp4"][/video]

  کلیپ کوتاه از بیانات استاد«وقَلیلٌ من عبادی شَکور»

 • پنجشنبه - 29 آبان 1399
 • [video width="640" height="358" mp4="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/11/video_2020-11-19_12-38-49.mp4"][/video]

  بازنگری بر گذشته و توجه به توفیقات

 • پنجشنبه - 29 آبان 1399
 • [video width="640" height="358" mp4="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/11/video_2020-11-19_12-38-51.mp4"][/video]

  کلیپ کوتاه از بیانات حضرت استاد (حقیقت مذاکره و نگاه به غرب)

 • پنجشنبه - 29 آبان 1399
 •       [video width="720" height="576" mp4="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/11/استاد-رمضانی.mp4"][/video]      

  کلیپی کوتاه (حقیقت شکر)

 • پنجشنبه - 29 آبان 1399
 • [playlist type="video" ids="4533"]            

  گالــــری