عرفان نظری برخاسته از عرفان عملی است. عرفان نظری نتیجه شهودی است که در عرفان عملی به دست آمده است. عرفان نظری ترجمه، تحلیل و تبیین حقایقی است که در عرفان عملی شهود شده است.

بنابراین درباره ی تاثیر عرفان عملی بر عرفان نظری گوییم:

هرچه سلوک دقیقتر صورت گیرد و به هر اندازه منازل و مقامات در عرفان عملی بهتر پیموده شود، مشاهدات زلال تر و معارف، شفاف تر باشد، عرفان نظری بهتر تنظیم شده، و تبیین مشاهدات دقیق تر صورت می‌گیرد.

و تاثیر عرفان نظری بر عرفان عملی نیز این است که آشنایی با عرفان نظری موجب می‌شود که شخص بهتر بتواند در عمل، گام برداشته و بیشتر موفق شود. چون سالک می تواند آن را میزانی برای سلوک خود در نظر بگیرد و اشتباهات سلوکی خود را با آن برطرف کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع : کتاب عرفان علامه در بیان استاد حسن رمضانی /ص۵۱، ۵۲