ارادت، آغاز است؛ محبت، پایان

  • یکشنبه - 18 آبان 1399
  •                         جناب خواجه نصیرالدین طوسی، در پایان فصل ارادت، چنین آورده است:   و محبت را مراتب باشد؛ و مرتبه آخر به وقت تمامی اصول و انتهای سلوک باشد (1)و اما ارادت مقارن سقوط باشد(2)بر وجهی و اعتباری مقتضی سلوک باشد(3) چه طلب کمال نوعی از ارادت بود(4) ...

    آیا بدون عرفان نظری می‌توان به عرفان عملی پرداخت؟

  • یکشنبه - 18 آبان 1399
  •               آیا بدون عرفان نظری می‌توان به عرفان عملی پرداخت؟   برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید بدانیم هرکسی برای هر علمی که بخواهد آن را صحیح انجام دهد نیازمند به علم و معرفت است. حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند  «العلم امام العمل» یعنی علم پیشوای عمل و ...

    گالــــری