خواستن، مشروط به سه چیز است؛ نکاتی در کتاب

  • دوشنبه - 14 مهر 1399
  •                 خواجه نصیرالدین در فصل ارادت کتاب شریف اوصاف الاشراف چنین آورده: «پارسی ارادت خواستن است(1)، و آن (2)خواستن، مشروط به سه چیز است، شعور به مراد، (3)و شعور به کمالی که مراد را حاصل باشد، (4)و غیبت مراد(5)پس اگر مراد از قبیل اموری باشد که مرید ...

    مراحل سامان بخشیدن یک حرکت، ‌از نگاه شیخ الرئیس

  • دوشنبه - 14 مهر 1399
  •             جناب شیخ الرئیس در مقامات العارفین، منزل نخست که برای عارفان تعریف می‌کند، ارادت است؛ بر همین اساس به سالک مرید می‌گویند و شیخ و استاد سير و سلوک را مراد می‌نامند. حالتی که در شخص به وجودمی آید که محرک او هست بلکه همراه ...

    گالــــری