خودتان را از صادقان جدا نکنید…

 • یکشنبه - 6 مهر 1399
 •             مولوی در مثنوی خیلی شیرین میفرماید که کمال ما اینست که بدون واسطه به محبوب دست پیدا کنیم؛ بی واسطه؛ مستقیما!.. ‌با مفهوم و با استدلال و با خبر و با دلیل و  اینها همه حجاب است ‌و بعد میفرماید الا آن واسطه ای که فانی ...

  ارادت و مراد؛ از نظر شیخ الرئیس

 • یکشنبه - 6 مهر 1399
 •                       التفاتی داشته باشیم به شیخ الرئیس ابو علی سینا در مقامات العارفین در قضیه مراد و ارادت:   در فصل هفتم مقامات العارفین اشارات میفرماید: «اول درجات مقامات العارفین ما یسمو نهم  الاراده» یعنی نخستین درجه از درجات سیر وسلوک عارفان هست؛ وقتی که سیر را می‌خواهند شروع کنند، ...

  معنای ارادت

 • یکشنبه - 6 مهر 1399
 •           «ارادت» یعنی؛ خواستن وقتی که میگوییم ارادت یعنی خواستن، خب انسان باید یک امری را  شعور پیدا کند، هرچه هر چه را انسان نمی‌خواهد که ‌انسان باید التفات پیدا کند؛ التفات به مراد ممکن است؛ قطعا ممکن نیست؛ انسان طالب مجهول مطلق که نیست ‌.   طالب هرپیشه ...

  گالــــری