نقل کرده اند: «جماعتی، دسته جمعی توطئه نموده بودند و درباره روش عرفانی و الهی و توحیدی مرحوم آخوند ملا حسینقلی همدانی انتقاد کرده؛ و یک عریضه ای به مرحوم آیت الله شیبانی نوشته بودند_دراوقاتی که مرحوم شیبانی ریاست مسلمین را داشته و به عنوان رئیس مطلق وقت شمرده می‌شده است_ودر آن نوشته بودند که آخوند ملا حسینقلی روش صوفیانه را پیش گرفته است.

مرحوم شیبانی نامه را مطالعه فرمود و قلم را برداشت و در زیر نامه نوشت: «کاش خداوند مرا مثل آخوند صوفی قرار بدهد.»

دیگر با این جمله آیت الله شیبانی کار تمام شد؛ و دسیسه های آنان همه بر باد رفت».

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع:کتاب عرفان علامه در بیان استاد حسن رمضانی، ص ۳۵