در باب چهارم از ابواب ششگانه ی کتاب شریف اوصاف الاشراف خواجه نصیر چنین میفرماید:

«در ذکر احوالی که مقارن سلوک حادث شود تا آن گاه که وصول به مقصد باشد و این مشتمل بر شش فصل است:

فصل اول: در ارادت

فصل دوم : در شوق

فصل سوم:در محبت

فصل چهارم:در معرفت

فصل پنجم:در یقین

فصل ششم: در سکون

 

باب سوم از کتاب اوصاف الاشراف احوالی بود که در حین شروع سیر مطرح بود؛ وقتی که می‌خواستیم قدم راه بگذاریم و سلوک را شروع کنیم، حالاتی، احوالات، منازلی مطرح است که بررسی آنها انجام شد؛ اما باب چهارم بیان احوالی است که مقارن سلوک(حین سلوک) است، تا موقعی که شخص به مقصد برسد و وصول به مقصد پیدا کند (یعنی بعد از شروع تا موقعی که به پایان برسد این سلوک و هدف حاصل شود)

 

 

 

 

 

شرح کتاب اوصاف الاشراف