از بهترین کتاب‌ها برای علم عرفان عملی، کتاب منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری با شرح مولی عبدالرزاق قاسانی است.

 

 

 

منبع:کتاب عرفان علامه در بیان استاد حسن رمضانی