بهترین کتاب عرفان عملی چه کتابی است؟

  • سه شنبه - 25 شهریور 1399
  •                           از بهترین کتاب‌ها برای علم عرفان عملی، کتاب منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری با شرح مولی عبدالرزاق قاسانی است.       منبع:کتاب عرفان علامه در بیان استاد حسن رمضانی

    حقیقت عرفان چیست؟؟

  • سه شنبه - 25 شهریور 1399
  •                   اصل و حقیقت عرفان به فعلیت رسیدن انسان است. یعنی شخصی که منغمر در کثرات خلقی است، از کثرت به وحدت سفر کند و در خدا فانی شده و بعد از فناء فی الله، به بقاء خدا باقی شود و به قول مولوی: از مقامات تبتل، ...

    گالــــری