در میان علوم و معارف انسانی، عرفان، یگانه گوهری است که با انسانیت انسان پیوند خورده و با آن ارتباط وثیق و عمیقی دارد. زیرا حقیقت عرفان، همان تزکیه و تهذیب نفس و رسیدن به کمال حقیقی است که آدمی با وجود آنها، حقیقتا انسان و بدون آنها در حکم چهارپایان و حیوانات و بلکه گمراه تر از آنان است.

 

 

 

منبع: کتاب عرفان علامه در بیان  استاد حسن رمضانی، ص۹