«نعمتان مجهولتان لا یعرف قدرهما الا من فقدهما، الصحت والامن»

دونعمت هست که قدرش مجهول است و کسی قدرش را نمیداند، مگر کسی که آن را از دست بدهد؛ یکی سلامتی و دیگری امنیت؛ که هردو در حقیقت امنیت است؛ سلامتی، امنیت داخلی است. و امنیت هم همین امنیت جامعه
این افرادی که امنیت جامعه را به خطر می اندازند، مثلشان همین میکروبهای است که امنیت بدن را به خطر می اندازد و شخص را دچار مرض می‌کنند و آن را زمین گیر میکنند؛ این انسانهای حیوان صفت هم کارشان همین است و امنیت جامعه را به خطر می اندازند؛

تا وقتی امنیت هست کسی قدرش را نمیداند، اما وقتی یک تروری، بمبی… انفجاری صورت می‌گیرد، آنوقت می‌فهمیم یعنی چه…

 

 

 

شرح کتاب اوصاف الاشراف