صبر در نگاه مولانا…

  • چهارشنبه - 7 خرداد 1399
  •                 ابیات بسیار شیرینی، جناب مولانا در مثنوی دارد؛ ناظر به صبر عوام و خواص و اخص خواص می‌تواند باشد؛ منتها فرمایشات ایشان را مناسب با  همان  موارد باید معنا کرد؛ مثلا می‌گوید: یار بد نیکوست، بهر صبر را اصلا یار بد، همسایه ی بد، همسر بد، نعمتی است؛ ...

    صبر؛ در منازل السایرین

  • چهارشنبه - 7 خرداد 1399
  •               مقام رضا قطعا بالاتر از مقام صبر است؛ لذا در کتاب شریف منازل السایرین، همان اول باب صبر، جناب خواجه عبدالله انصاری میفرماید؛ صبر، از دریچه ی نظر عوام، "اصعب المنازل" است؛ خیلی سخت است؛ با طرز فکر عوام و حد معرفتی عامه ی مردم، صبر خیلی سخت ...

    من از درمان و درد و هجران  پسندم  آنچه را جانان پسندد

  • چهارشنبه - 7 خرداد 1399
  • گالــــری