صبر سه نوع است

  • یکشنبه - 4 خرداد 1399
  •                 صبر سه درجه دارد: 1.صبر عوام 2.صبر خواص 3.صبر اخصِ خواص     صبر عوام، همان خویشتن داری است؛ و مواظبت همان که موقع تنگناها و فشارهایی که در زندگی برای آنها رخ می‌دهد، سخنشان، حرکاتشان، خارج از اعتدال نباشد. برخود، تحمیل می‌کنند؛ شکیبایی می‌کنند و از اظهار سخنان ناشایست یا ...

    گالــــری