حضرت استاد رمضانی:

 

بینید چه بر امام رحمة الله علیه گذشت؛

وقتی که شهادت شهید مطهری رقم خورد و خبر شهادت ایشون به امام رسید؛ آقا سید احمد نقل میکرد؛ میفرمود: امام خیلی شکست خورد و دستش را به محاسنش فرو برده بود و همانجور می‌گفت مطهری… مطهری… مطهری… یک جوری منفعل شده بود!..

عظمت شهید مطهری، سرمایه ی عظیمی که برای امت اسلامی بود؛ درحوزه؛ در دانشگاه؛ در کشور…

جایگزین نشده و نیست!…

مطهری یک حقیقت غیر قابل انکاری بود؛

امام رحمة الله علیه خیلی به ایشان اتکا داشت؛

 

 

 

 

بیانات حضرت استاشرح کتاب اوصاف الاشراف /فصل صبر