صبرِ زهاد؛ صبر عارفان (البلاء لِلولا…)

 • یکشنبه - 28 اردیبهشت 1399
 •                 صبر زهاد عباد  و قباد و ارباب حلم از جهت ثواب آخرت:   روزه می‌گیرد، صبر می‌کند؛ نماز می‌خواند، صبر می‌کند؛ شب بیدار می‌شود، با صبر و صبوری... حج می‌رود، جهاد می‌رود... و... اینها را با صبر و تحمل انجام می‌دهد و چشمش هم به  ثواب اخروی ...

  صبر عوام

 • یکشنبه - 28 اردیبهشت 1399
 •           «صبر در لغت حبس نفس است از جزع به وقت وقوع مکروه (1)و آن به منع باطن باشد از اضطراب(2)، و بازداشتن زبان از شکایت (3) نگاه داشتن اعضااز حرکات غیر معتاد(4) و صبر سه نوع باشد،» اول صبر عوام و آن عبارت باشد از حبس نفس ...

  سرمایه عظیم برای اسلام

 • یکشنبه - 28 اردیبهشت 1399
 •                 حضرت استاد رمضانی:   بینید چه بر امام رحمة الله علیه گذشت؛ وقتی که شهادت شهید مطهری رقم خورد و خبر شهادت ایشون به امام رسید؛ آقا سید احمد نقل میکرد؛ میفرمود: امام خیلی شکست خورد و دستش را به محاسنش فرو برده بود و همانجور می‌گفت مطهری... ...

  اصبروا…

 • یکشنبه - 28 اردیبهشت 1399
 •             اولین مطلبی که خواجه نصیر در فصل صبر کتاب اوصاف الاشراف به آن اشاره می‌کند فرمایش حق تعالی است که میفرمایند: اصبروا دستور به صبر و شکیبایی ان الله مع الصابرین تعریفی که خواجه نسبت به صبر ارائه می‌کند اینست که انسان حبسِ نفْس داشته باشد؛ موقعی که مکروهی ...

  گالــــری