خاک گله، طوطیای چشم گرگ!..

گرگی که می‌خواهد از گله نصیبی ببرد، خاک این گله را طوطیای چشم خودش می‌کند؛ مثل سرمه به چشمش می‌کشد.

خاک! سرمه! چشم!

بله!..

وقتی که هدف بالا شد و  هدف در اوج بود، باید برای رسیدن به این هدف بالا و بلند و در اوج خود را به زحمت انداخت!..

مگه می‌شود بدون زحمت ؟!! بدون تحمل!! بدون صبر و شکیبایی!..نمی‌شود!..

باید کار کرد!.. باید زحمت کشید!..

 

بعضی‌ها کارشان با یک اربعین درمی‌آید؛ بعضی ها با دو اربعین… بعضی ها با سه اربعین!..

 

بعضی‌ها  کارشان با اربعین اربیعن(چهل اربعین) سامان پیدا نمی‌کند؛

باید  رها کرد؟!..

باید دست برداشت؟!..

اگر سست عنصر و بی انگیزه  و بی عقیده باشد طرف؛ بله! دست برمی‌دارد.

اما اگر آدم قوی بوده باشد؛ با انگیزه بوده باشد، دست برنمی‌دارد با این اربعین اربیعن…

 

 

 

 

 

شرح کتاب اوصاف الاشراف