پایان فصل رجا (از کتاب شریف اوصاف الاشراف)

«لووزن خوف المؤمن و رجاءه لا عتدلا» (۱)چه اگر رجا را ترجیح دهند (۲) امنی نه به جایگاه لازم آید(۳)  «افامنوا مکرالله آن الله قوم الخاسرون» و اگر خوف را ترجیح دهند، یاسی موجب هلاکت لازم آید «آنه لا ییاس من روح الله الا القوم الکافرون» (۴)

 

در حدیث اینطور وارد شده است که:

«لووزن خوف المؤمن و رجاءه لا عتدلا»

«اگر خوف مومن را  در مقایسه ی با رجائش وزن کنند، اینها (لاعتدلا) معتدل می‌شوند.»

۵۰، ۵۰ می‌شوند؛ پنجاه درصد خوف و هم پنجاه درصد رجاء

 

 

(۲) اگر رجا ترجیح پیدا کند

(۳) یعنی امنیت غیر لازم؛ بیجا؛ امنیتی نا بجا

(۴)اگر یکی بر دیگری ترجیح پیدا کند، یا لازمه اش کفر است یا خسران

کفر، درجایی است که قطع امید شود؛

خسران؛ درجایی است که انسان احساس امنیت کند.