من در نزد گمان بنده ی خود هستم…

 • چهارشنبه - 17 اردیبهشت 1399
 •                 «انا عند ظن عبدی بی» حدیث قدسی هست که؛  «من در نزد گمان بنده ی خود هستم؛ اگر به من بدگمان است، خب برایش چیزی به هم نمیخورد؛ اگر به من خوش گمان است و به من اعتماد دارد و سوء ظن ندارد، خب خیرش را ...

  سه فایده رجاء، در بیان خواجه نصیرالدین

 • چهارشنبه - 17 اردیبهشت 1399
 •               خواجه نصیرالدین در فصل رجا(فصل چهارم از باب سوم کتاب اوصاف الاشراف) چنین آورده: خوف و رجا متقابلانند(1) و در سلوک رجا  مشتمل بر فواید بسیار باشد مانند خوف (2)چه (3) رجا باعث باشد بر ترقی در درجات کمال(4) و بر سرعت سیر در طریق وصول ...

  گاهی گاز!.. گاهی ترمز!..

 • چهارشنبه - 17 اردیبهشت 1399
 •                 خوف و رجا دو کفه ی یک ترازوست...   اگر رجا بر خوف بچربد، انسان احساس امنیت می‌کند و احساس امنیت انسان را گرفتار می‌کند؛ بی احتیاط می‌شود؛ و اگر عکسش بشود، خوف بر رجا بچربد، انسان ناامید می‌شود و متوقف می‌شود؛ لذا باید دوکفه ی خوف و ...

  فایده ی خوف و رجا

 • چهارشنبه - 17 اردیبهشت 1399
 •                 خوف این فایده را دارد که انسان را دارای احتیاط می‌کند؛ دارای مواظبت می‌کند. همینطور رجاء دارای فایده است؛ انسان تشویق می‌شود. دلش گرم می‌شود و سِیر را جدی می‌گیرد؛ سلوک را جدی می‌گیرد. اگر ناامید بوده باشد و امید او دچار یأس بوده باشد، دست ...

  گالــــری