با خدای خیرالماکرین, با مکر کردن می خواهد او را دور بزند!!! چقدر جهالت است!. چقدر نادانی است که انسان احساس امنیت داشته باشد…

این یعنی عین خسران…

چیزی نیست این الا خسران…

اصلا خسران  را بخواهید تعریف کنید؛ یعنی همین؛

ضرر یعنی همین، که انسان برای دور زدن حق همّش را بگذارد و ببیند تمام همش برای دور زدن خودش بوده؛ نه دور زدن حق! و آن هم توسط خودش این کار صورت گرفته!! از این بهتر مکر؟!  از این بهتر نقشه کشیدن؟! این کار خدا است , توسط خود ما دارد انجام می شود. خود انسان هایی که غافل اند؛

انسان در اینجا احساس امنیت بکند!؟

حالا بخوای سر رفیق خودت را کلاه بگذاری او را دور بزنی ، خب آن هم مثل تو و تو هم مثل او، من مثل تو ، تو مثل من ، سر هم دیگر می خواهیم کلاه بگذاریم، یک وقت شما میبری ، یک وقت من؛ اما حق است! در برابر حق می خواهیم نقشه بکشیم حق را دور بزنیم؟! این نیست, الا دور زدن خود! نه دور زدن حق…

و این یعنی خیر الماکرین بودن خدا و انسان نباید احساس امنیت داشته باشد…