ان کنتم مومنین یخافون» (آیه ۱۷۵ سوره مبارکه آل عمران)

«نسبت به من باید خوف و خشیت داشته باشید.»

این هم یک تعلیم است؛ یا یک تنبیه است؛ خدای تبارک و تعالی می‌خواهد ما را مودب به آداب کند؛ که اینطور دستوری را صادر می‌کند؛ براساس رحمت و عنایت؛ براساس لطفی که نسبت به بنده اش دارد.

که این خوف و خشیت در او ایجاد حرکت میکند‌…

در او حریم ایجاد می‌کند….

او را ورع و متقی  قرار میدهد…

و دیگر اوضاع او با اوضاع قبلش متفاوت می‌شود…