«یخافون ان کنتم مومنین» (سوره مبارکه آل عمران. آیه ۱۷۵)

 

در این آیه شریفه تمرکز بر ایمان شده است؛

اگر  شما واقعا ایمان دارید،  باورتان شده که مبدایی هست، حق هست، باورتان شده در همه جا او با ما است و ما در محضر او هستیم؛ لحظه ای از او بریده و جدا نیستیم؛ او از ما غافل نیست؛ بر ظاهر و باطن ما مشرف است…

اگر انسان تامل کند، موی بر بدنش راست می‌شود!..

و اگر نمی‌شود‌ چون غافلیم…

اگر نمی‌شود،  پس معرفت نداریم…

این که نمی شود، یعنی آنطور که باید ایمان باشد هنوز نیست!..

 

 

 

شرح کتاب اوصاف الاشراف