خواجه نصیر در کتاب شریف اوصاف الاشراف در ادامه فصل تفکر چنین  میفرماید:

«معرفت نفوس و کیفیت ارتباط آن بر ابدان(۱) و افعال و انفعالات هر دو از یکدیگر (۲)و اسباب نقصان و کمال در هر یک (۳) وو مقتضی سعادت و شقاوت عاجل و آجل (۴)و آنچه بدان تعلق دارد، (۵)

 

(۱)یعنی تفکر بر ارتباط نفس با بدن

(۲) تفکر در فعل و انفعالی که بین نفس و بدن وجود دارد؛

بین نفس و بدن، فعل و انفعال وجود دارد…

نفس در بدن اثر می‌گذارد و بدن در نفس اثر می‌گذارد…

 

اثر نفس بر بدن:

مشخص است؛ همین حرکت ها و همین فعل وانفعالاتی که هست بر اثر همین تاثیر نفس بر بدن هست

 

ثاثیر بدن برنفس:

اینست که شما با بدنتان و با چشمتان که عضوی از بدنتان هست، این حقیقت روح میبیند؛ یا شما چند بار با زبانتان یا چشمتان، مطالعه میکنید، تکرار میکنید و یک بیت یا متن را حافظ میشوید و در نفس ناطقه شما، رسوخ میکند

برای حفظ، تکرار یک شعری، با همین اعضای بدنی صورت می‌گیرد، با چشم می‌خوانید و با زبان تکرار میکنید، این تاثیر جسم بر روح هست

 

 

(۳) یعنی هر کدام از ایننفس یا بدن،. کامل می‌شود، ناقص می‌شود.

(۴)نفس شقی، ناقص می‌شود

نفس سعید، کامل میشود

سعادت دنیوی داریم؛ سعادت اخروی داریم؛

سعادت دنیوی می‌شود: عاجل

سعادت اخروی : آجل

عاجل یعنی در بعد حاصل می‌شود و آجل یعنی الان، دست به نقد

 

(۵)یعنی علومی هست که او را در این مسیر کمک می‌کند؛ پس متعلق به این جهات هست.

 

 

 

 

بیانات حضرت استاد رمضانی در ‌شرح کتاب اوصاف الاشراف